Trzyciąż, dnia 9 listopada 2018 r.

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 19 listopada 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, w pokoju nr 30 w godzinach pracy Urzędu.

Drugim wyłożeniem zostają objęte te obszary, na których kierunki zagospodarowania przestrzennego uległy zmianie w wyniku rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium, podczas pierwszego wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Lokalizacja na obszarze Gminy obszarów objętych ponownym wyłożeniem znajduje się w załączniku graficznym umieszczonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzyciąż, na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzyciąż www.gminatrzyciaz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” oraz na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz.

Projekt zmiany Studium w okresie wyłożenia projektu dokumentu do publicznego wglądu będzie opublikowany na stronie BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzyciąż www.gminatrzyciaz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Trzyciąż, w sali konferencyjnej, pok. nr 20 o godz. 10.00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium oraz do strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi dotyczące przedmiotu wyłożenia należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzyciąż, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.

 

 

mgr inż. Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż

 

Dokumentacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż

Link do podglądu rysunku studium - kierunki rozwoju

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego