GMINA TRZYCIĄŻ leży w północnej części województwa małopolskiego, a zarazem we wschodniej części powiatu Olkusz i zajmuje powierzchnię 96,56 km2. Takie położenie, na granicy dwóch wielkich aglomeracji śląskiej i krakowskiej jest dużym atutem dla gminy, zwłaszcza dla rolników, gdyż stwarza im łatwiejsze możliwości zbytu swych produktów rolnych. Gmina Trzyciąż leży na terenie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, (350 – 400 m. n.p.m.) wschodnia część gminy łączy się z Wyżyną Miechowską i obfituje w zapadliska, padoły oraz głębokie doliny rzeczne, które są pocięte na szereg garbów i pagórków. Dominującym typem rzeźby terenu jest typ falisty i pagórkowaty zajmujący 39% powierzchni gminy oraz wysokofalisty i wysokopagórkowaty zajmujący 31% gminy. Typ płaskorówninny i niskofalisty zajmuje 27%.


Zachodnia część gminy zaliczana jest do Wyżyny Olkuskiej, i jest wyższa od Wyżyny Miechowskiej, o cechach płaskowyżu rozciętego głębokimi jarami o stromych, skalistych zboczach. Takie ukształtowanie terenu było czynnikiem decydującym przy ustaleniu celów strategicznych tzn. zwiększenie atrakcyjności gminy przez wykorzystanie naturalnych walorów krajobrazowo – przyrodniczych.


Gmina Trzyciąż została zaliczona do terenów górskich (ponad 50% użytków rolnych jest położona ponad 350 m. n.p.m. lub ma nachylenie przekraczające 12 stopni) za wyjątkiem Ściborzyc Gmina ma korzystne usytuowanie komunikacyjne oraz rozwiniętą sieć połączeń drogowych – drogi lokalne.


Najistotniejszymi elementami „otoczenia” wpływającymi na rozwój gminy są:
1. Sąsiedztwo z aglomeracją krakowską i katowicką, ich rynkiem pracy i zbytu,
2. Osiowy przebieg przez teren całej gminy drogi wojewódzkiej nr 794 relacji Kraków – Skała – Wolbrom,
3. Napływ ludności z sąsiednich aglomeracji na dostępne tereny pod realizację celów rekreacyjnych.
Gmina Trzyciąż powstała 01.01.1973 r. z trzech Gromadzkich Rad Narodowych: Jangrot, Milonki i Imbramowice.


Składała się z 14 sołectw :
1. Glanów
2. Imbraowice
3. Jangrot
4. Małyszyce
5. Michałówka
6. Milonki
7. Podchybie
8. Porąbka
9. Sucha
10. Ściborzyce
11. Tarnawa
12. Trzyciąż
13. Zadroże
14. Zagórowa

Siedziba Urzędu Gminy mieściła się w budynku prywatnym w Trzyciążu, gdzie dzierżawiono pomieszczenie.
W 1978 r. został wybudowany nowy budynek gminy.


Pierwszym Naczelnikiem gminy był: Józef Selwet, następnie Bronisław Kafel, Henryk Majcherkiewicz i Marian Strzałka.

W 1989 r. Wójtem gminy został inż. Marian Strzałka, który sprawował tę funkcję do roku 2002. Od 18.11.2002 r. do 30.11.2006 stanowisko to obejmował mgr Jan Borówka. Obecnie Wójtem Gminyąż Trzyciąż jest mgr inż. Roman Żelazny.