ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Trzyciąż z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy Trzyciąż.
4. Wręczenie stypendium Wójta Gminy Trzyciąż w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Trzyciąż.
5. Informacja Wójta Gminy Trzyciąż.
6. Interpelacje.
7. Uchwała w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019.
8. Uchwała w sprawie: w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzyciąż.
9. Uchwała w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie
10. Uchwała w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Trzyciąż.
11. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Sucha.
12. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Trzyciąż.
13. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Trzyciąż na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Oddział Miechów.
14. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Imbramowice.

15. Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVII/234/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 października 2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzyciąż zaliczanych do sektora finansów publicznych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się 24.07.2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Trzyciążu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda