Urząd Gminy Trzyciąż informuje o możliwości ubiegania się o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

PRZEZ WÓJTA GMINY TRZYCIĄŻ NA ROK SZK. 2019/2020

 

Wnioski o przyznanie POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW /stypendium szkolne/ dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzyciąż można składać w terminie:

od 1września do 16 września 2019 roku

 

 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium przysługuje uczniom do czasu zakończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikających z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł na osobę. Za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2019 r.
 4. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
 5. Dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu, w celu przyznania pomocy są zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów netto:
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia netto za sierpień 2019 r. lub oświadczenie
 • aktualną decyzję oddziału rentowego lub odcinek renty, emerytury
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • potwierdzenie posiadania gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych – aktualny nakaz płatniczy oraz dokument potwierdzający opłatę ubezpieczenia w KRUS-ie za III kwartał 2019r. /dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł miesięcznie/
 • zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia pieniężnego w formie: zasiłku rodzinnego, okresowego, świadczenia opiekuńczego
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy – osoby bezrobotne
 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej składa rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń
 2. Wypłata przyznanego stypendium polega na refundacji czyli następuje po wcześniejszym przedłożeniu rachunków lub faktur potwierdzających dokonanie zakupów materiałów szkolnych wystawionych na rodzica bądź na pełnoletnie dziecko.

 

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 1. Podręczniki, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, plecak szkolny, tornister itp.
 2. Obuwie sportowe, strój sportowy na zajęcia w-f,
 3. Artykuły szkolne: zeszyty, bloki, flamastry, farby, długopisy, kalkulatory przybory geometryczne itp.
 4. Komputer, tusze do drukarek, oprogramowanie, części do komputera itp.
 5. Pokrycie abonamentu internetowego za okres IX.2019-VI.2020r.
 6. W przypadku uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania – bilet miesięczny, zakwaterowanie w internacie, bursie.

 

Istotne jest by plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”

Faktury lub rachunki muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

 

 ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły zamieszkałemu na terenie Gminy Trzyciąż znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


WSZYSTKIE NIEZBĘDNE FORMULARZE SĄ DOSTĘPNE W SIEDZIBIE URZĘDU W POKOJU 35, II piętro (dawna kasa)