Rekrutacja do Żłobka Samorządowego ”Czas na maluchy” w Trzyciążu prowadzona jest od 15.11.2019 r. do 21.12.2019 r., zgodnie  regulaminem rekrutacji. Uczestnikiem Projektu może zostać:

- Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 (pozostająca bez pracy, przebywająca na urlopie wychowawczym)

- Osoba powracająca/wchodząca na rynek pracy, która do tej pory w nim nie uczestniczyła ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, rodzicielskim,)

- Osoba pracująca ,dla której wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Zgłoszenia z kompletem wymaganych dokumentów, w tym obligatoryjnymi zaświadczeniami wynikającymi ze statusu na rynku pracy wraz z oświadczeniem kandydata na uczestnika projektu, przyjmowane będą w biurze projektu: UG w Trzyciążu, Trzyciąż 99, pok 12,

- u pracownika merytorycznego projektu, tel. 509922177 (w godz.8:00 -15:30), po uzgodnieniu telefonicznym możliwość zmiany godzin) - osobiście,

- drogą pocztową na adres Urząd Gminy  w Trzyciążu  32-353 Trzyciąż 99, z dopiskiem „Rekrutacja do Żłobka” 

- lub przez osobę upoważnioną pisemnym upoważnieniem.

Projekt zakłada utworzenie 25 miejsc żłobkowych oraz zapewnienie funkcjonowania żłobka w okresie od 1.01.2020-31.12.2020 r. i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych