Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – jako podmiot któremu w oparciu o art. 15 ust. 2-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych /PZP/, GMINA GROMNIK wyznaczona na podstawie art. 16 ust. 1 PZP przez Zamawiających, powierzyła przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawiadamia wszystkich Zamawiających o dokonanym w dniu 18.08.2020 r., ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" z podziałem na Części w ramach Subregionów."

 

W związku z rozpoznaniem w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie odwołań od wyboru wykonawców, dokonanego pierwotnie w dniu 12 grudnia 2019 r., wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach pod Sygn. akt: KIO-2599/19, KIO-2601, KIO-2623/19, KIO-2629/19 oraz KIO-2631/19, Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 29 stycznia 2020 r., w wyroku uwzględniła odwołania i nakazała;

- odrzucić ofertę Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp,

- odrzucić ofertę JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Pzp,

- wezwać na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, wykonawców: Hymon Energy Sp. z o.o., ML System S.A., Pro-Eco Sp. z o.o. Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o., o złożenia wyjaśnień, odnośnie ofert złożonych na Część A,

- wezwać na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp, Sanito Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień oraz wezwać na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia karty technicznej, odnośnie oferty złożonej na Część B,

- odtajnienie formularza ofertowego FlexiPower Group Sp. z o.o. w zakresie pkt. 6.

 

Od ponownie dokonanego wyboru w dniu 9 marca 2020 r., zostało złożone kolejne 3 odwołania przez firmy: FlexiPower Group Sp.z o.o. Sp.k., Sanito Sp. z o.o. oraz Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k.. Odwołanie złożone przez FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. Postanowieniem Prezesa UZP zostało zwrócone bez rozpoznania. 

Po rozpatrzeniu w Warszawie na rozprawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach pod Sygn. akt: KIO 592/20 oraz KIO 596/20, Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 3 lipca 2020 r., wydała wyroki w których;

Odnośnie sprawy KIO 592/20:

      - oddala odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 i art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

      - uwzględnia odwołanie w pozostałym zakresie i nakazuje Zamawiającym:

1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Subregionu Wielickiego - w części B i Subregionu Olkuskiego - w części B,

2) powtórzenie czynności badania i oceny ofert w zakresie Subregionu Wielickiego - w części B i Subregionu Olkuskiego - w części B,

3) odrzucenie - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferty złożonej przez wykonawcę Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie Subregionu Wielickiego - w części B i Subregionu Olkuskiego - w części B,

Odnośnie sprawy KIO 596/20:

      - umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów dotyczących wykonawcy Skorut Systemy Solarne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

      - uwzględnia odwołanie w zakresie naruszenia art. 87 ust. 1 i art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców Hymon Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ML System Spółka akcyjna i nakazuje Zamawiającym:

1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie: Subregionu Tarnowskiego - w części A, Subregionu Wielickiego - w części A, Subregionu Olkuskiego - w części A i Subregionu Miechowskiego - w części A,

2) powtórzenie czynności badania i oceny ofert w zakresie: Subregionu Tarnowskiego - w części A, Subregionu Wielickiego - w części A, Subregionu Olkuskiego - w części A i Subregionu Miechowskiego - w części A,

3) odrzucenie - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - ofert złożonych przez wykonawców Hymon Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ML System Spółka akcyjna w zakresie: Subregionu Tarnowskiego - w części A, Subregionu Wielickiego - w części A, Subregionu Olkuskiego - w części A i Subregionu Miechowskiego - w części A,

      - w pozostałym zakresie KIO oddala odwołanie.

 

      Od pierwszego rozstrzygnięcia KIO 2599/19, KIO 2601/19, KIO 2623/19, KIO 2629/19, KIO 2631/19, z dnia 29 stycznia 2020 r., została złożona przez FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. Skarga do Sądu Okręgowego w Tarnowie, która następnie została przekazana do rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 4 września 2020 r. 

      Z kolei od wyroku KIO 596/20 z dnia 3 lipca 2020 r., Skargę do Sądu Okręgowego w Tarnowie, złożył Hymon Energy Sp. z o.o. W chwili obecnej nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy.

 

W wyniku ponownej dokonanej analizy formalno – technicznej złożonych ofert Zamawiający dokonał następujących czynności:

Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający unieważnia postępowanie w:

     1) w zakresie Subregionu Wielickiego - w części B i Subregionu Olkuskiego - w części B,

oraz

2) w zakresie: Subregionu Tarnowskiego - w części A, Subregionu Wielickiego - w części A, Subregionu Olkuskiego - w części A i Subregionu Miechowskiego - w części A,

Uzasadnienie:  Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu odwołań w sprawach pod Sygn. akt: KIO 592/20 oraz KIO 596/20, w dniu 3 lipca 2020 r., wydała wyrok nakazujący unieważnienia postępowania we wskazanym zakresie. 

 

Ponowny wybór wykonawcy dla Części A oraz Części B - Subregion Wielicki oraz Olkuski. Wybór w Części B Subregion Tarnowski i Michowski oraz wybór w Części C bez zmian.

Za oferty najkorzystniejsze uznane zostały oferty, które uzyskały najwyższą sumę punktów z przyznanych we wszystkich kategoriach, tj.:

 

 

  1. Na terenie Subregionu Tarnowskiego:

 

1) Część A Sanito Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Moc modułu – 0,00 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 10,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 85,00 punktów.

 

Zgodnie z wyborem dokonanym w dniu 9 marca 2020 r.

2) Część B - Sanito Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Parametry techniczne (Sprawność optyczna kolektora) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 100,00 punktów.

 

Zgodnie z wyborem dokonanym w dniu 12 grudnia 2019 r.

3) Część CEkologika Sp. z o.o. z/s ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Parametry techniczne (Efektywność energetyczna) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 95,00 punktów.

 

  1. Na terenie Subregionu Wielickiego:

 

4) Część A Sanito Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Moc modułu – 0,00 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 10,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 85,00 punktów.

 

5) Część B - Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. z/s ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa – przyznana punktacja za cenę – 60,00 punktów, Parametry techniczne (Sprawność optyczna kolektora) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 95,00 punktów.

 

Zgodnie z wyborem dokonanym w dniu 12 grudnia 2019 r.

6) Część CEkologika Sp. z o.o. z/s ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Parametry techniczne (Efektywność energetyczna) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 95,00 punktów.

 

III. Na terenie Subregionu Olkuskiego:

 

7) Część A Sanito Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Moc modułu – 0,00 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 10,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 85,00 punktów.

 

8) Część B - Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. z/s ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa – przyznana punktacja za cenę – 60,00 punktów, Parametry techniczne (Sprawność optyczna kolektora) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 95,00 punktów.

 

Zgodnie z wyborem dokonanym w dniu 12 grudnia 2019 r.

9) Część CEkologika Sp. z o.o. z/s ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Parametry techniczne (Efektywność energetyczna) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 95,00 punktów.

 

  1. Na terenie Subregionu Miechowskiego:

 

10) Część A Sanito Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Moc modułu – 0,00 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 10,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 85,00 punktów.

 

Zgodnie z wyborem dokonanym w dniu 9 marca 2020 r.

11) Część B - Sanito Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Parametry techniczne (Sprawność optyczna kolektora) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 100,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferty powyższych Wykonawców uzyskały największą ilość punktów. Oferty nie podlegają odrzuceniu i są zgodne z wymaganiami SIWZ i ustawy PZP.