Na wniosek Wójta Gminy Trzyciąż w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano dofinansowanie w wysokości 80% kosztów remontów dróg gminnych. Przy 20% udziale własnym wykonano:

Remont drogi gminnej Jangrot-Gołaczewy K120465 w km od 0+000 do km 0+790 w miejscowości Jangrot Gmina Trzyciąż. Koszt całkowity remontu drogi (długość 790 m) wynosi 229 436,07 zł z czego dofinansowanie z FDS 183 548,99 zł, a udział własny Gminy 45 888,07 zł.

Remont drogi gminnej Ściborzyce-Ściborzanka K120477 w km od 0+347 do km 1+297 w miejscowości orzyce Gmina Trzyciąż. Koszt całkowity remontu drogi (długość 950 m) wynosi 157 010,78 zł z czego dofinansowanie z FDS 125 608,00 zł, a udział własny Gminy 31 402,78 zł.

Prace remontowe wykonało wybrane w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Myszków" Sp. z o.o.