Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Tekst oraz formularze zgłoszeń uwag w załączeniu