Trzyciąż, 03.06.2020 r

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra­cyjnego (Dz.U.2020.256 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziem­nego w Świnoujściu (Dz.U.2019.1554 ze zmianami),

 

Wojewoda Małopolski

 

zawiadamia o wszczęciu 27 kwietnia 2020 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.26.2020.EL), na wniosek (uzupełniony 13 maja 2020 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działa­jącego przez pełnomocnika, Tomasza Krząstka, adres do korespondencji: Korbut Technologie Projekty Geodezja Zbigniew Halota, ul. Dąbska 18N/LU16, 31-572 Kraków,

 

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.:

 

Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzy­szącą niezbędną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Two­róg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niez­będną do jego obsługi na terenie województwa małopol­skiego,

dla inwestycji pn.:

 

Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków).

 

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim:

 • na terenie powiatu proszowickiego w:
  • gminie Pałecznica (obręb: 0003 Gruszów Ibramowice, 0005 Lelowice Kolonia, 0008 Niezwo­jowice, 0009 Pałecznica, 0010 Pamięcice; w jednostce ewidencyjnej 121404_2 Pałecznica),
  • gminie Radziemice (obręb: 0002 Dodów, 0007 Łętkowice, 0008 Łętkowice-Kolonia, 0009 Obrażejowice, 0010 Przemęczanki, 0011 Przemęczany, 0012 Radziemice; w jednostce ewidencyjnej 121406_2 Radziemice);
 • na terenie powiatu krakowskiego w:
  • gminie Iwanowice (obręb: 0002 Celiny, 0019 Władysław; w jednostce ewidencyjnej 120603_2 Iwanowice),
  • gminie Słomniki (obręb: 0012 Prandocin, 0013 Prandocin Iły, 0017 Smroków, 0022 Wężerów; w jednostce ewidencyjnej 120612_5 Słomniki);
 • na terenie powiatu miechowskiego w:
  • gminie Gołcza (obręb: 0005 Czaple Małe, 0006 Czaple Wielkie, 0012 Mostek, 0018 Ulina Wielka, 0020 Wysocice, 0021 Zawadka, 0022 Żarnowica; w jednostce ewidencyjnej 120802_2 Gołcza);
 • na terenie powiatu olkuskiego w:
  • gminie Bolesław (obręb: 0001 Bolesław, 0004 Krzykawa, 0005 Krzykawka, 0006 Laski, 0007 Małobądz, 0009 Ujków Nowy, 0011 Krze, 0013 Kolonia; w jednostce ewidencyjnej 121203_2 Bolesław),
  • gminie Klucze (obręb: 0001 Bogucin Duży, 0007 Klucze; w jednostce ewidencyjnej 121204_2 Klucze),
  • gminie Olkusz (obręb: 0004 Bogucin Mały, 0005 Braciejówka, 0013 Rabsztyn, 0015 Troks, 0021 Podlesie; w jednostce ewidencyjnej 121205_5 Olkusz – G),
  • gminie Trzyciąż (obręb: 0001 Glanów, 0003 Jangrot, 0004 Małyszyce, 0005 Michałówka, 0009 Sucha, 0010 Ściborzyce, 0012 Trzyciąż; w jednostce ewidencyjnej 121206_2 Trzyciąż).

 

Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2475 ze zm.) Gmina Trzyciąż ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2475 ze zm.) Gmina Trzyciąż ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 11:30
do godz. 22.30 dnia 28.05. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.