Załącznik  Nr 4  do „Procedury naboru na wolne

stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska

urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzyciąż.”

 

 

Urząd Gminy w Trzyciążu

Trzyciąż 99

32-353 Trzyciąż

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Dyrektor Żłobka Samorządowego „Czas na maluchy” w Trzyciążu        

 

(1/8 etatu)


(NAZWA STANOWISKA PRACY)

 

 

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana  Pani Klaudyna Izdebska  zamieszkała w Jangrocie.

                  

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta  złożona przez Panią Klaudynę Izdebską  spełniła  wymogi   zawarte w ogłoszeniu   o naborze   na  w/w  stanowisko. Ponadto Pani Klaudyna Izdebska wykazała się dużą wiedzą merytoryczną oraz uzyskała pozytywną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny

https://bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz,a,1693934,informacja-o-wynikach-naboru-dyrektor-zlobka-samorzadowego-czas-na-maluchy-w-trzyciazu.html

W związku z realizacją projektu pn. „Czas na maluchy- żłobek w Trzyciążu” w miejscowości Trzyciąż w gminie Trzyciąż nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  Beneficjent  informuje   o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego 1/2019/żłobek - w zakresie  zakupy i dostawy  wyposażenia pomieszczeń żłobka " Czas na maluchy" w miejscowości Trzyciąż .W przedmiotowym postępowaniu,  w ramach rozeznania rynku  , wybrano oferenta  Moje Bambino Sp.Z o.o Sp.K

Realizacja projektu odbywa się z poszanowaniem zasady równości szans oraz niedyskryminacji.

W załączeniu protokół Wyboru Wykonawcy - link.

Trzyciąż, dnia 27.11.2019r

 

Załącznik  Nr 2  do „Procedury naboru na wolne

stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska

urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzyciąż.”

 

 

 

 

LISTA   KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

 

Dyrektor Żłobka Samorządowego „Czas na maluchy” w Trzyciążu

(1/8 etatu)

 

(NAZWA STANOWISKA PRACY)

 

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Klaudyna Izdebska

Jangrot

 

 

 Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny

https://bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz,a,1692548,lista-kandydatow-spelniajacych-wymagania-formalne-dyrektor-zlobka-samorzadowego-czas-na-maluchy-w-tr.html

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Aby przygotować wniosek niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii w gospodarstwach.

Rolników zainteresowanych odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: siatki i sznurek do owijania balotów, - opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag proszę o pilne wypełnienie wniosku.

Wnioski będą przyjmowane - do dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Trzyciążu (decyduje data wpływu).

Dopiero na podstawie informacji zebranych z wypełnionych formularzy gmina będzie mogła przygotować wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW. Odbiór i utylizacja odpadów niezgłoszonych w terminie, czyli od rolników, którzy nie wypełnią na czas formularza nie będzie możliwy.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

 

Wniosek jest dostępny pod tym linkiem!