W związku z realizacją projektu pn. „Czas na maluchy- żłobek w Trzyciążu” w miejscowości Trzyciąż w gminie Trzyciąż nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  Beneficjent  informuje   o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego 1/2019/żłobek - w zakresie  zakupy i dostawy  wyposażenia pomieszczeń żłobka " Czas na maluchy" w miejscowości Trzyciąż .W przedmiotowym postępowaniu,  w ramach rozeznania rynku  , wybrano oferenta  Moje Bambino Sp.Z o.o Sp.K

W załączeniu protokół Wyboru Wykonawcy - link.