ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1 . Przedmiot zamówienia:

Rozgraniczenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 294 o powierzchni 0,5093 ha, obręb Michałówka, jednostka ewidencyjna Trzyciąż od nieruchomości sąsiedniej działki nr ew. 295/1 o powierzchni 0,4464 ha, obręb Michałówka, jednostka ewidencyjna Trzyciąż.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Trzyciąż        

 1. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż                                                                                                                                     tel. 12 389 40 28, wew. 16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie – zapytania ofertowego. Zgodnie              z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych – w przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.

 

 1. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiącej dz. nr ew. 294, obręb Michałówka, jednostka ewidencyjna Trzyciąż od nieruchomości sąsiedniej dz. nr ew. 295/1, obręb Michałówka, jednostka ewidencyjna Trzyciąż w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

Zamawiający żąda wykonania umowy w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:                                                 -analiza stanu prawnego nieruchomości,                                                                                                 -wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,                      -sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej celem wydania decyzji administracyjnej.

 1. Kryterium wyboru oferty:

100 % cena

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Prosimy o składanie ofert na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 18, sekretariat do dnia 29.12.2021 r, do godz. 14ºº

Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty

Wykonawca złoży oświadczenie o posiadanych stosownych uprawnieniach do realizacji zamówienia.

Oferta składana drogą elektroniczną powinna mieć formę  podpisanego dokumentu, zeskanowanego i przesłanego na adres Zamawiającego z podaniem w tytule/temacie określenia  „ oferta”- Rozgraniczenie nieruchomości, obręb Michałówka.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

Zamawiający zastrzega prawo swobodnego wyboru ofert oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Wykonawca powinien zawrzeć umowę w terminie do 30 dni od daty poinformowania go                 o wyborze oferty.

Jeżeli wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą który wniósł kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający przewiduje karę umowną za opóźnienia z wykonaniem umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

 W ofercie proszę podać:

 • proponowaną cenę wykonania zadania,
 • termin wykonania,
 • NIP,
 • REGON,
 • adres firmy i nazwę
 • nr konta bankowego

Załączniki: Pobierz plik (ZAPYTANIE OFERTOWE MICHAŁÓWKA.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE MICHAŁÓWKA.pdf