ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzyciąż zaprasza do składania pisemnych ofert na zadanie pn.: „ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ  MIEJSCEM W  SCHRONISKU NA ROK 2022”.

 1. Zamówienie obejmuje wykonywanie na terenie Gminy Trzyciąż zadań związanych z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020, poz. 638 z późn. zm.), w szczególności:
 • wyłapywanie na terenie Gminy Trzyciąż przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt, ich transport do schroniska dla zwierząt, pokrycie kosztów ich przyjęcia i bezterminowe utrzymanie w schronisku (z zaznaczeniem, do momentu adopcji).
 • całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Trzyciąż;
 • objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką, polegającą na:
 1. zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
 2. zapewnieniu wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą,
 3. zapewnieniu stałego dostępu do wody,
 4. zapewnieniu opieki weterynaryjnej;
  • traktowanie w sposób humanitarny zwierząt doprowadzonych do schroniska;
  • w przypadku pogryzienia obserwacja psa do 15 dni (w przypadku zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne) we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i wydanie przez niego zaświadczeń lekarsko-weterynaryjnych,
  • usypianie ślepych miotów;
  • eutanazja zwierząt nie rokujących nadziei na wyleczenie po uzyskaniu opinii lekarskiej;
  • zbieranie martwych zwierząt;

9)   podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu

odebrania zwierzęcia (psa) ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu psa w schronisku (warunek wydania zwierzęcia);

10) informowanie Urzędu o adopcjach zwierząt dostarczonych do schroniska z terenu gminy Trzyciąż w formie e-mail wraz z dokumentacją fotograficzną w ciągu 7 dni od dnia przekazania do adopcji;

 

 1. Termin wykonania: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. Przy wyborze oferty będą brane ceny za poszczególne zadania:

Stawki jednostkowe za wykonanie usług opisanych w § 1 zależą m.in. od gatunku zwierzęcia i wynoszą:

 1. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za psa,
 2. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za sukę ze szczeniakami (bez względu na ilość szczeniąt),
 3. Za czynności opisane w ust. 1, pkt. 1 i 3 za kota,
 4. Koszt przyjęcia zwierzęcia rannego (w wyniku zdarzenia drogowego), które zostało poddane eutanazji lub padło w wyniku odniesionych urazów do 24 godzin od momentu zebrania,
 5. Koszt przyjęcia zwierzęcia rannego (w wyniku zdarzenia drogowego), które zostało poddane eutanazji lub padło w wyniku odniesionych urazów do 7 dni od dnia zebrania,
 6. Koszt zbierania martwych zwierząt za 1 szt.
 7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie:

 - wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG

 1. Ofertę należy złożyć w kopercie lub za pośrednictwem ePUAP (skrytka: /rxy7gq084p) z opisem: „ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ MIEJSCEM W SCHRONISKU na terenie Gminy Trzyciąż NA ROK 2022” do dnia 24.01.2022 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Trzyciąż, pok. Nr 18 (I – piętro) Trzyciąż, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Termin związania z ofertą: 30 dni.
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (20220113_110100_BRN3C2AF489BC51_006561.pdf)20220113_110100_BRN3C2AF489BC51_006561.pdf317 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do zapyt ofertowego.docx)Załącznik nr 1 do zapyt ofertowego.docx14 kB