W związku z realizacją projektu pn. „Czas na maluchy- żłobek w Trzyciążu” w miejscowości Trzyciąż w gminie Trzyciąż nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Beneficjent informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego 2/2019/Żłobek. Realizacja projektu odbywa się z poszanowaniem zasady równości szans oraz niedyskryminacji.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220768