Wójt Gminy Trzyciąż  - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

Na podstawie art. 16 ust. 4 oraz art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Trzyciąż. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki: 
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Trzyciąż,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:
6) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
8) pełna sprawność fizyczna,
9) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.
2)    Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
3)    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie naborowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z przepisami RODO.

 

Druki oświadczeń w/w wymienionych dostępne są w Urzędzie Gminy Trzyciąż, pok. 16.

 

 


Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 18) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Trzyciąż, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Trzyciąż

 

                                                                                                          mgr inż. Roman Żelazny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rolny.spis.gov.pl/Index.cshtml