Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadnia w sferze pożytku publicznego na rok 2020" - dokumenty w załączeniu.